Wines

Explore the Greek wine history of 6,500 years and over 300 indigenous grapes,
through our hand-picked portfolio of honest Greek wines

Thyrsus white

White

Malagousia , Viognier

En Oeno… white

White

Assyrtiko , Sauvignon Blanc

Xeronomia

Organic , White

Kouforogo , Pariano , Roditis , Serfiotiko

Papras white

Organic , White

Batiki , Black Muscat of Tyrnavos , Roditis

Oenosophist white

White

Sauvignon Blanc , Sémillon , Ugni Blanc

Theon Dora white

Organic , White

Thrapsathiri , Vidiano , Vilana

Lost

White

Malagousia , Moschofilero , Muscat of Alexandria